Przejdź do treści

Regulamin Konkursu „Eko Rodzina”

REGULAMIN KONKURSU „EKO RODZINA”. 

(dalej „Regulamin”) 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „EKO RODZINA (dalej „Konkurs”). 

2. Konkurs jest prowadzony przez Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa, NIP 9372671698 KRS 0000523213 REGON 243679093 (dalej „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity – Dz.U. 2014 r. poz. 121 ze zm.) 

3. Konkurs jest organizowany na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/loverecykling 

4. Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu następuje 20 lipca o godzinie 16:00. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu nastąpi o godzinie 23:59 dnia 15 sierpnia 2021 r. (dalej „Czas trwania Konkursu”). 

5. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub mająca ukończone 18 lat, posiadająca zarejestrowany, publiczny profil w serwisie społecznościowym facebook.com, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnik”). 

6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy: a) firmy ASEKOL PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, oraz b) innych spółek należących do grupy kapitałowej, na czele której stoi ASEKOL PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

7. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w Czasie trwania Konkursu: a) posiadać zarejestrowane konto w serwisie społecznościowym facebook.com; b) zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia; c) zamieścić Pracę Konkursową w postaci komentarza/zdjęcia/wideo odnoszącego się do eko-aktywności bądź eko-dzieła pod postem konkursowym („Zadanie Konkursowe”) oraz spełnić warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie. 

8. Profil Love Recykling opublikuje zadanie konkursowe w formie postu (zgodnie z wymogami technicznymi portalu społecznościowego facebook.com) na https://www.facebook.com/loverecykling („Zadanie konkursowe”). Publikacja Zadania Konkursowego odbędzie się 20 lipca 2021 r. 

9. Prace Konkursowe mogą być udzielane od chwili rozpoczęcia wydarzenia do dnia 15 sierpnia 2021 r. do godz. 23:59. 

10. Praca Konkursowa powinna zostać opublikowana w komentarzu pod postem konkursowym („Zadanie Konkursowe”). 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonej Pracy Konkursowej w przypadku: 

a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem; 

b) zawarcia w Pracy Konkursowej treści reklamowych dotyczących innych niż Organizatora podmiotów; 

c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich; 

d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Pracy Konkursowej i jej wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

12. Każdy przypadek niezgodnego z Regulaminem udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie. 

13. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów słownych, zdjęć, które dodaje w Pracy Konkursowej, a prawa do utworów nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że zgłoszone Odpowiedzi nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. 

14. Uczestnik udziela Organizatorowi upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z utworów, które Uczestnik zgłosił do Konkursu w ramach Pracy Konkursowej, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia polach eksploatacji, w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej lub jej poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzania do pamięci komputera, utrwalania i zwielokrotniania na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu; 

b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej lub jej poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Pracy Konkursowej nadawanej przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej lub jej poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Pracy Konkursowej może być w części lub w całości rozpowszechniana w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy. Powyższa licencja zostaje udzielona na 10 lat. Uczestnik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu licencji po upływie 5 lat obowiązywania licencji – z zachowaniem 5- letniego okresu wypowiedzenia. 

NAGRODY 

15. W Konkursie przyznaną zostanie łącznie 4 nagrody (”Nagroda”). 

I miejsce – gra rodzinna „Była Sobie Ziemia Ekologiczne Miasto” oraz eko gadżety o łącznej wartości 150 zł. 

II miejsce – tęcza DIY ORGANIC oraz eko gadżety o łącznej wartości 130 zł. 

III miejsce – kredki Crayon Rocks 16 kolorów oraz eko gadżety o łącznej wartości 100 zł. I

V miejsce – gra edukacyjna „Loteryjka Recykling” oraz eko gadżety o łącznej wartości 80 zł. 

16. W przypadku braku towaru Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród i wysłania produktu lub produktów o podobnej wartości. 

17. Organizator przyzna po jednej nagrodzie, czterem Uczestnikom, którzy zamieścili Pracę Konkursową zgodnie z procedurą opisaną w pkt 7-9 powyżej oraz których Praca Konkursowa będzie najbardziej kreatywna. 

18. W przypadku zwycięzców Konkursu niemających pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem, że spełnione zostały warunki Regulaminu, zgodę na odbiór nagrody i inne oświadczenia wymagane niniejszym Regulaminem wyraża ich przedstawiciel(-e) ustawowy(-i). ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW 

19. W celu wyłonienia laureatów Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”). 

20. W Konkursie Komisja wybierze 4 najbardziej kreatywne zdjęcia (zwane Pracami Konkursowymi) po zakończeniu Czasu trwania Konkursu. Niezależnie od ilości przesłanych Prac Konkursowych, jeden Uczestnik jest uprawniony do otrzymania tylko jednej Nagrody w Czasie trwania Konkursu. Informacja o zwycięzcach zostanie podana w komentarzu pod postem konkursowym do dnia 20 sierpnia 2021 r. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ 

21. Ze zwycięzcami Konkursu Profil Love Recykling skontaktuje się za pośrednictwem portalu społecznościowego facebook, do godziny 18:00 dnia 20 sierpnia 2021 r. 

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE 

22. Zwycięzca w terminie do 30 sierpnia 2021 r. powinien odpowiedzieć na wiadomość wskazując dane na które ma zostać wysłana Nagroda. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

23. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora: Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA z siedzibą w Warszawie, 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: a) oznaczenie reklamującego (imię, nazwisko, adres do korespondencji); b) określenie okoliczności uzasadniających reklamację. 

24. Otrzymane reklamacje przebiegu Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi. 

25. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. 28. Reklamacje dotyczące uszkodzenia nagrody powinny zostać zgłoszone przez Uczestnika bezpośrednio do kuriera wręczającego przesyłkę. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@asekol.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail kontakt@aseko.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 3) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: 

1. wykonania przeprowadzenia konkursu, zgodnie z regulaminem – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy udziału w konkursie; 

2. realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa; 

3. opublikowania danych zwycięzców na profilu Love Recykling w mediach społecznościowych, jeżeli wyraziła Pani / Pan zgodę na opublikowanie danych – podstawą prawną przetwarzania jest Pani / Pana zgoda; 

4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obrony swoich interesów gospodarczych. 5

. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora niezbędne do realizacji konkursu, w szczególności agencje social media, podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, prawne. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w oparciu wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu umożliwienia uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w konkursie. Podanie danych w celu opublikowania informacji o zwycięzcach na portalu społecznościowym jest dobrowolne.